Members

  • Mr Chan Kok Hong (HOD/ICT)
  • Mrs Tan Yi Jia
  • Mr Li Shi Fang
  • Mdm Loh Foong Leng